Τομείς Εξειδίκευσης

Ιατρικό Δίκαιο

Η συχνά ανεπανόρθωτη σωματική βλάβη ή ακόμα κι η απώλεια ενός ανθρώπου οδηγεί, όλο και πιο συχνά τις τελευταίες δεκαετίες στην αναζήτηση ευθυνών. Οι κατηγορίες δηλαδή εναντίον ιατρών απασχολούν όλο και περισσότερο τόσο τα αστικά όσο και τα ποινικά δικαστήρια με αποτέλεσμα πολλές φορές την καταδίκη και την επιδίκαση υψηλών ποσών αποζημίωσης εις βάρος τους. Από τη μία πλευρά γίνεται δεκτό ότι μόνο του το βλαπτικό αποτέλεσμα μίας ιατρικής πράξης δεν σημαίνει εξ΄ορισμού ευθύνη του ιατρού. Από την άλλη όμως γίνεται παγίως δεκτό, ειδικά όσον αφορά το ποινικό σκέλος, ότι καταδίκη του ιατρού είναι δυνατή όταν εκείνος ενήργησε κατά παράβαση των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης, ενάντια στο καθήκον επιμέλειας που τον βαρύνει.

Απαραίτητη προϋπόθεση περαιτέρω είναι ο ιατρός να μην κατέβαλε την επιβαλλόμενη προσοχή, κι ενώ μπορούσε με βάση τις γνώσεις και τις ικανότητές του, είτε να μην προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα είτε να το προέβλεψε αλλά να πίστεψε ότι δεν θα επερχόταν. Η δυσχέρεια αυτού του είδους των υποθέσεων εντοπίζεται ακριβώς στο γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να αποφανθεί με την αναγκαία βεβαιότητα ότι ο θάνατος ή η σωματική βλάβη του ασθενή οφείλεται σε λανθασμένη ιατρική ενέργεια. Η απόδειξη ή η άρνηση των ανωτέρω απαιτούν εις βάθος έρευνα και γνώση ιατρικών υποθέσεων στη νομολογία καθώς κι εντατική συνεργασία με πραγματογνώμονες.

Σε κάθε περίπτωση η αναλυτική καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς, η εξασφάλιση της συναίνεσης του στην προτεινόμενη θεραπεία μέσω διεξοδικής ενημέρωσής του ως προς το είδος της θεραπευτικής μεθόδου και των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών αυτής καθώς και η σχολαστική καταγραφή της πορείας της θεραπείας με τήρηση και συνεχή ενημέρωση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς αποτελούν μερικές από τις πιο ενδεδειγμένες κινήσεις της ιατρικής καθημερινότητα προς διασφάλιση όλων.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τόσο την εκπροσώπηση του εμπλεκόμενου ιατρικού προσωπικού όσο και την διεκδίκηση της δικαίωσης των ασθενών ή των οικείων τους. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση του ιατρού τόσο απέναντι σε αστικές και ποινικές κυρώσεις όσο και κατά τη διαδικασία απόδοσης πειθαρχικών ποινών. Αντίστοιχα υποστηρίζουμε τον ασθενή ή τους οικείους του εκλιπόντος στην διεκδίκηση αποζημίωσης και την απόδοση ποινικών ευθυνών.


Οικογενειακό Δίκαιο

Οι σχέσεις προσώπων μεταξύ των οποίων υφίστανται οικογενειακοί ή παρόμοιοι δεσμοί ρυθμίζονται από τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου. Εν στενή έννοια αφορούν ζητήματα των σχέσεων των συζύγων μεταξύ τους, περιουσιακές και προσωπικές, των σχέσεων μεταξύ συζύγων και τέκνων, γεννημένων εντός ή εκτός γάμου είτε υιοθετημένων, κ.α. Με την πάροδο των ετών και τη σύγχρονη μεταβαλλόμενη αντίληψη των κοινωνιών περί του θεσμού της οικογένειας έχουν αναγνωριστεί από το ελληνικό δίκαιο κι εναλλακτικές μορφές αυτής όπως η ελεύθερη ένωση.

Πέραν εκείνης του γάμου προβλέπεται δηλαδή κι η σύναψη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, η οποία δυνατότητα επεκτάθηκε πλέον και στα ομόφυλα ζευγάρια. Απαραίτητη προϋπόθεση στη περίπτωση του γάμου είναι η σύγχρονη δήλωση των μελλονύμφων ότι συμφωνούν σε αυτό (πολιτικός γάμος) είτε η τέλεση αυτού με ιερολογία (θρησκευτικός γάμος). Για τη σύσταση του συμφώνου συμβίωσης από την άλλη απαιτείται η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, η οποία καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μέσω αυτής ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη συμβίωσή τους. Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται είτε με κοινή συμφωνία των μερών, είτε με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση εφόσον έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την επίδοση (με δικαστικό επιμελητή) πρόσκλησης του άλλου μέρους για συναινετική λύση, είτε αυτοδικαίως με τη σύναψη γάμου μεταξύ των μερών.

Η νομική διαδικασία λύσεως γάμου αντίστοιχα είτε αυτός είναι πολιτικός είτε θρησκευτικός είναι το διαζύγιο το οποίο μπορεί να είναι είτε συναινετικό είτε κατ’ αντιδικία. Στη πρώτη κι εύκολη περίπτωση αντιμετωπίζονται με μία διαδικασία όλα τα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν όπως η διατροφή των τέκνων, η επιμέλεια κι η επικοινωνία με αυτά. Στη δεύτερη περίπτωση καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει διαζύγιο, όταν οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά από λόγο που αφορά το πρόσωπο του άλλου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι για εκείνον αφόρητη. Ο κλονισμός αυτός του γάμου αποδεικνύεται αμάχητα με τη παρέλευση δύο ετών συνεχούς διάστασης, έτσι ώστε το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί κι από εκείνον που στο πρόσωπό του εδράζεται ο λόγος κλονισμού. Ο γάμος τότε λύνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Παράλληλα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στον έναν σύζυγο ο οποίος αποδεδειγμένα συνέβαλε στην αύξηση της περιουσίας του άλλου να απαιτήσει απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή.


Μισθωτικές διαφορές

Η συμφωνία κι εν τέλει σύναψη μίσθωσης ενός ακινήτου απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τον υποψήφιο μισθωτή όσο κι από τον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή του ακινήτου. Κι οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν δικαιώματα κι υποχρεώσεις οι οποίες γίνονται πολύ συχνά αντικείμενο ερμηνειών κι εντέλει αντιδικίας. Συγκεκριμένα προκύπτουν πολλές φορές ζητήματα τα οποία είτε δεν προβλέπονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης είτε αφορούν περιπτώσεις για τις οποίες οι επιταγές του νόμου υπερισχύουν οποιαδήποτε συμφωνίας των εμπλεκόμενων μερών.

Συνηθέστερη όμως περίπτωση αντιδικίας είναι η αποκαλούμενη δυστροπία εκ μέρους του μισθωτή, η οποία μεταφράζεται σε υπαίτια καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος εκ μέρους του. Σε αυτήν την περίπτωση κι αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα καλής πίστης, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων να επιδιώξουν υπό αυστηρές προϋποθέσεις την αποβολή των μισθωτών από το ακίνητό τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με αγωγή καταγγελίας της σύμβασης κι αξίωσης των ενοικίων είτε με διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου. Κάθε διαδικασία έχει τόσο θετικές όσο κι αρνητικές παραμέτρους.

Προτιμητέα από άποψη εξοικονόμησης χρόνου είναι αναμφίβολα η δεύτερη περίπτωση, εκείνη της διαταγής απόδοσης του μισθίου, της οποίας η επιδίκαση υπέρ του εκμισθωτή μπορεί να είναι εξαιρετικά άμεση. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής όμως είναι η επίδοση στον δύστροπο μισθωτή μέσω δικαστικού επιμελητή εξώδικη όχλησης, με την οποία ο εκμισθωτής καλεί τον μισθωτή του ακινήτου να του καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα κατά τα οριζόμενα στο νόμο κι ειδικότερα εντός δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Αν ο μισθωτής καταβάλει τα ενοίκια στο διάστημα αυτό τότε η αίτηση προς έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης του μισθίου αποκλείεται και θα πρέπει να επαναληφθεί εκ νέου καθυστέρηση καταβολής ενοικίων προκειμένου να επιδοθεί νέο εξώδικο ελέω επανειλημμένης όμως δυστροπίας αυτή τη φορά καθιστώντας την έξωση του μισθωτή σχεδόν βέβαιη. Αν όμως παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τότε υπέρ του εκμισθωτή μπορεί να κατατεθεί και να γίνει δεκτή αίτηση αποβολής του ενοικιαστή από το ακίνητο. Όσον αφορά δε τα οφειλόμενα μισθώματα μπορεί να τα κατατεθεί σωρευτικώς μαζί με την αίτηση προς έκδοση της διαταγής απόδοσης και αίτημα προς έκδοση διαταγής πληρωμής.


Δίκαιο Ακινήτων

Τόσο η αγορά όσο και η πώληση ενός ακινήτου αποτελεί μία μακρά διαδικασία με πολλά στάδια. Ειδικά όσον αφορά την πρώτη, αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας ο ενδελεχής νομικός έλεγχος του ακινήτου που ενδιαφέρεστε να αγοράσετε στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο και το αντίστοιχο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο προς εντοπισμό τυχόν βαρών ή διεκδικήσεων ή άλλων λαθών και ανακολουθιών. Επιπρόσθετα απαιτείται συνήθως τόσο για την αγορά όσο και για την πώληση η κατάρτιση προσυμφώνου και η εκπροσώπησή σας ενώπιον συμβολαιογράφου. Το γραφείο μας, μετά από συνεχή ενημέρωσή σας και διασφαλίζοντας τα συμφέροντά σας, μπορεί να σας εκπροσωπήσει καθοριστικά τόσο στις διαπραγματεύσεις για την πώληση ενός ακινήτου σας όσο και στην αγορά ενός νέου, διαθέτοντας ένα αξιόπιστο δίκτυο συμβολαιογράφων και εξειδικευμένων μηχανικών.

Πέραν αυτού αναλαμβάνουμε και έτερα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της ιδιοκτησίας σας όπως την κίνηση της διαδικασίας εξάλειψης υποθήκης και λοιπών βαρών, την εκμίσθωση αυτού μέσω κατάρτισης και σύναψης άρτιων ιδιωτικών συμφωνητικών, την προστασία από πράξεις διατάραξης ή αποβολής σας από τη νομή του ακινήτου σας, όπως παρακώλυση της ελεύθερης εισόδου σας κ.α. καθώς και οποιοδήποτε άλλο νομικό ζήτημα ανακύψει. Τέλος διαθέτουμε την εμπειρία να σας εκπροσωπήσουμε σε διαφορές που προκύπτουν με άλλους συνιδιοκτήτες ή ιδιοκτήτες γειτονικών ακινήτων όπως συνήθως συμβαίνει στη μη εξόφληση κοινοχρήστων καθώς και στην μη συναίνεση μεταξύ πλειόνων συνιδιοκτητών στην πώληση του ακινήτου.


Greek Golden Visa

The government of Greece introduced a procedure to obtain residence permits, which can be renewed every five (5) years, for owners of real estate by third-country citizens, the value of which exceeds €250.000, adopting a friendlier stance towards those who wish to own real estate property in Greece. The Greek Golden Visa Program enables an entire non-EU family, including dependent children up to age 21 and the parents of both spouses, to obtain permanent residency status in Greece.

It is the most competitive permanent residency scheme in Europe because:
1. the threshold investment options are relatively lower than in most other EU countries
2. there are great investment opportunities in the local real estate market
3. Greece is one of the most visited countries in the EU
4. the holders of the Golden Visa may apply for Greek Citizenship and a European Passport after seven (7) years of lawful residency in Greece.

By being granted the Greek golden visa you are allowed to:
1. travel visa-free within Europe’s Schengen Area for you and your family members
2. rent out the investment property or live with your family in Greece
3. there are no requirements to actually live in Greece, only owing a property in the country
4. unlimited expiry date of residence permit by a simple renewal every 5 years

In order to be able to apply and acquire the Greek Golden Visa you must:
1. be over the age of 18
2. not have any history of criminal records, in any country in which you have lived
3. have obtained a health insurance
4. have made a significant investment in Greece, such as having the full ownership of undivided of one or more real estate property/ies the total value of which should amount to at least two hundred and fifty thousand euros (€250.000) without the additional taxes. In cases of joint ownership, the residence permit is only granted if the owners are spouses with undivided ownership of the property. In all other cases of joint ownership, the residence permit is only granted if the amount invested by each of the joint owners is at least two hundred and fifty thousand euros (€250.000).
5. As mentioned above, absences from the country do not impede the renewal of the residence permit. The resale of the real estate property, during the period when the residence permit is valid, to another third country citizen provides to the new owner the right to a residence permits along with a simultaneous revocation of the seller’s residence permit.

Our legal office can among others:
provide assistance throughout the negotiation process
- undertake the legal check of the chosen property
- ensure the registration of it in the corresponding Land Registry
- prepare and sign on your behalf any kind of necessary private contracts or public ones,
- give official translation of all documents required
- issue a Greek Tax Identification Number (TIN)
- open a bank account on behalf of the client
- prepare the files for the application submission
- monitor the Golden Visa issuance process
- lease the property on behalf of the owner


Διοικητικό Δίκαιο

Στο πλαίσιο των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των πελατών μας και σε ζητήματα που άπτονται του διοικητικού δικαίου, ενώπιον δηλαδή των αρμοδίων οργάνων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των Διοικητικών Δικαστηρίων. Μεταξύ άλλων αναφέρουμε ενδεικτικώς την προσφυγή εναντίον της εκλογής μέλους Δ.Ε.Π., δηλαδή την άσκηση αιτήσεων θεραπείας, υπομνημάτων καθώς και αιτήσεων ακυρώσεως κατά των πράξεων διορισμού, υπαλληλικές υποθέσεις όπως μετατάξεις ΑΣΕΠ, πειθαρχική διαδικασία, προαγωγές κλπ, την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (αίτηση ακυρώσεως, υπαλληλική προσφυγή για:
- παύση ή μη μονιμοποίηση του δόκιμου υπαλλήλου.
- η απόλυση μόνιμου υπαλλήλου.
- απόλυση μονίμου υπαλλήλου, λόγω κατάργησης της θέσης του ή μέρους των ομοιόβαθμων θέσεων του ίδιου κλάδου.
- αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων με τις οποίες επιβάλλονται οι ποινές του υποβιβασμού και της οριστικής παύσης.